Prisilna poravnava podjetja

V primeru, da se neko podjetje znajde v škripcih, bo mogoče potrebno izpeljati prisilno poravnavo podjetja. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju narekuje v postopkih prisilne poravnave posebno funkcijo pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti podjetij. Na temelju tega zakona je namreč potrebno sodišču, preden to odloči o pričetku prisilne poravnave predložiti tudi poročilo pooblaščenega ocenjevalca. Ocenjevalci vrednosti podjetja so podkovani z metodologijo in postopki, na podlagi katerih lahko pripravijo poročilo pooblaščenega ocenjevalca skladno z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, v katerem je podano mnenje o tem, ali je dolžnik insolventen, ali obstaja več kot 50% verjetnost, da bo izvedba finančnega prestrukturiranja privedla do kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti dolžnika, ali obstaja več kot 50% verjetnost, da bodo upnikom v primeru prisilne poravnave zagotovljeni ugodnejši pogoji poplačila terjatev kot v primeru uvedbe stečaja.

V primeru, da nastopi prisilna poravnava podjetja, potrebujejo vodilni podjetja, ki je zadolženo, pri pripravi načrta finančnega prestrukturiranja ustrezno pomoč nekoga z izkušnjami s področja vrednotenja in prestrukturiranja podjetja. Prisilna poravnava podjetja je torej izredno zahtevna, zato je pomoč strokovnjakov res nujna.

Optimizacija poslovnih procesov

Da bi podjetje uspešno preprečilo nastanek poslovnih težav (tudi precej blažjih kot pa je prisilna poravnava podjetja), ki v današnjem, hudo konkurenčnem gospodarsko okolju, kaj hitro nastanejo, je vedno potrebno izkazati zanimanje za izboljševanje učinkovitosti podjetij, kar lahko v veliki meri dosežemo z optimizacijo poslovnih procesov.

Optimizacija poslovnih procesov se začne z analizo samih poslovnih procesov, nato pa se na temelju dobljenih ugotovitev ugotovi področje poslovanja, ki so mu potrebne spremembe. Strokovnjaki na tem področju nato predložijo predlog preoblikovanja procesov, kjer se pretežno zasleduje cilj izboljšanja kazalcev učinkovitosti, ki so kritični.

Za vsako podjetje je dobro izvajanje poslovnih procesov poglavitnega pomena. Z izvajanjem temeljite analize strokovnjaki pridejo do podrobnih ugotovitev glede stanja v podjetju ter ugotovijo težave, ki jih je nujno potrebno odpraviti, da bi podjetje uspešno poslovalo.